55th GRAMMY Rehearsals: Kenny Chesney

February 08, 2013 -- 2:06 pm PST