Sammy Hagar @theGRAMMYs

September 27, 2013 -- 2:26 pm PDT